top of page

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenie

 1. Spracovateľom osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.(ďalej len zákon) a na základe čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“) je TANINE s.r.o. IČO: 52100359, sídlom Psíky 2953/16, PSČ: 90901 Skalica, (ďalej len: „spracovateľ“, alebo „prevádzkovateľ“).

 2. Kontaktné údaje spracovateľa sú foodbloggerka@yahoo.com

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor

 4. Spracovateľ nemenoval poverenú osobu pro ochranu osobných údajov.

 5. Táto webová stránka môže obsahovať prepojenia na iné webové stránky(iných poskytovateľov), na ktoré sa toto prehlásenie nevzťahuje. Pozorne si prečítajte konkrétne zásady ochrany osobných údajov stránky, ktorú chcete navštíviť.

 

II.

Zákonný dôvod spracovávania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom pre spracovávanie osobných údajov je:

  • plnenie zmluvy medzi Vami a spracovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (ďalej len „Plnenie zmluvy“),

  • oprávnený záujem spracovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (ďalej len „Oprávnený záujem“),

  • Spracovanie na základe vami udeleného súhlasu čl. 6, odst., 1 písm. a) Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov na konkrétne účely (napr. používanie e-mailovej adresy pre reklamné účely a zasielanie newsletterov (ďalej len „Súhlas“).

 2. Zo strany spracovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

III.

Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov

 

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Pokiaľ nie je v predchádzajúcich bodoch uvedené inak, Spracovateľ uchováva  osobné údaje

  • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a spracovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi občianskym zákonníkom, a po dobu 5 rokov, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi obchodným zákonníkom).

  • Účtovné doklady a účtovné záznamy  budeme spracovávať, resp. uchovávať, podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

  • Daňové doklady budeme spracovávať, resp. uchovávať, podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok), po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

  • Po dobu potrebnú vyplývajúcu z povinnosti predpísanými normami o hygiene a nezávadnosti potravín, alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. (Následne budú údaje bez zbytočného odkladu vymazané v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností)

  • Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, v prípade, že sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu

 

2. ​​Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov spracovateľa, osobné údaje spracovateľ vymaže.

 

V.

Cookies

 1. Ak sú v bode III. medzi osobnými údajmi uvedené súbory cookies, platia pre ich spracovávanie nasledujúce pravidlá.

  • Pravidlá pre používanie alebo zablokovanie cookies si môže každý užívateľ nastaviť vo svojom internetovom prehliadači, čím dáva najavo svoj súhlas s ich spracovaním.

  • Užívateľ si môže nastaviť povolenie alebo odmietnutie všetkých alebo len niektorých súborov cookies (napr. cookies tretích strán). Zablokovanie súborov cookies môže mať negatívny vplyv na použitelnosť webových stránok a služieb.

  • Na tomto webu je návštevníkom, ktorí súhlasia s umiestnením cookies do svojho prehliadača prostredníctvom odpovedajúceho nastavenia chovania ku cookies jednotlivých prehliadačov umiestnená informácia od nasledujúcich spoločností:

 

2. Nastavenie a odmietnutie používania súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v iniciálnom nastavení. Ak vznesiete námietku proti spracovávaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú  funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

 

VI.

Príjemcovia osobných údajov(subdodávatelia spracovateľa)

 1. Spracovateľ na účel plnenia obchodnej zmluvy nemá  v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny(do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii okrem bodu 2 tohto článku.

 2. Spracovateľ osobných údajov pri ich spracovávaní formou emailových služieb, cloudových úložísk dát, cloudových úložísk súborov, webhostingových služieb, sociálnych sietí, analytických nástrojov a ďalších elektronických služieb, poskytuje spracovávané osobné údaje subdodávateľom spracovateľa, ktorí pri ich spracovávaní môžu údaje preniesť do krajiny mimo EU(spracovateľ nemá kontrolu nad pohybom dát u subdodávateľa).

 

VII.

Práva dotknutej osoby podľa zákona

 

 Dotknutá osoba má podľa Zákona nasledujúce práva:

- právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona), (čl. 15 GDPR),

- právo na opravu (§ 22 Zákona), (čl. 16 GDPR),

- právo na vymazanie (§ 23 Zákona), (čl. 17 GDPR),

- právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona), (čl. 18 GDPR),

- právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona), (čl. 20 GDPR),

- právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona), (čl. 21 GDPR),

- právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona), údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR) písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III. Týchto podmienok

- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona, (čl. 77 GDPR).

 

Dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 4826/12, 820 07, Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát); fax: +421 /2/ 3231 3234).

 

Účastník môže svoje práva podľa tohto článku uplatniť prostredníctvom žiadosti na emailovej adrese foodbloggerka@yahoo.com s predmetom správy „GDPR“ 

Ak uplatní Účastník niektoré z vyššie uvedených práv tohto článku, je Spracovávateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Spracovávateľom, pričom pred vykonaním žiadosti je povinný Spracovávateľ overiť totožnosť Účastníka

VIII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Spracovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Spracovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu fyzických dátových úložísk(úložísk osobných údajov), cloudových dátových úložísk a úložísk v papierovej podobe

 3. Spracovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito zásadami o ochrane osobných údajov súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Spracovateľom sú príslušné slovenské súdy.

 4. Spracovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste spracovateľovi poskytli.

 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom dňa 25. 10. 2019.

bottom of page