top of page

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Tieto obchodné podmienky(ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti pre nákupy a objednávky produktov, ktoré sú realizované osobne, telefonicky, emailom, objednávkovým formulárom na www.mlsbakery.sk alebo prostredníctvom sociálnych sietí medzi

 

„Predávajúcim“ – TANINE s.r.o. IČO: 52100359, DIČ: 2120906854, IČ DPH: SK2120906854, sídlom Psíky 2953/16, 909 01 Skalica, Slovenská republika, prevádzkou na adrese M. R. Štefánika 1097/1, 908 51 Holíč, Slovenská republika

 

a

 

„Kupujúcim“ – Objednávateľ výrobkov alebo služieb(spotrebiteľ)

 

1. Spôsob objednania

1.1. Ponúkaný sortiment a služby kupujúci objednáva osobne, telefonicky, emailom, objednávkovým formulárom na www.mlsbakery.sk alebo prostredníctvom sociálnych sietí

 

1.2. Oprávnenou osobou na preberanie objednávok je výhradne: Ing. Tatiana Olejník Leová(zodpovedná vedúca) alebo ňou poverený zamestnanec

 

1.3. Pri osobnom objedaní alebo nákupe tovaru na prevádzke predávajúceho, bude kupujúcemu umožnené oboznámiť sa s obchodnými týmito podmienkami, ktoré sú uložené v aktuálnej verzii k nahliadnutiu na prevádzke predávajúceho. Akceptovaná objednávka resp. zrealizovanie nákupu predstavuje kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

 

1.4. Objednávky realizované prostredníctvom elektronických kanálov

 

1.4.1. Zaslaná objednávka od kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Kupujúcemu je vystavená a odoslaná zálohová faktúra alebo cenová ponuka, pričom s dodaným tovarom kupujúci obdrží zároveň originál faktúru. Zaslaním objednávky zároveň kupujúci súhlasí aj s týmito obchodnými podmienkami.

 

1.4.2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných údajov z bodu 1.4.4 , potvrdenie súhlasu o ochrane osobných údajov a súhlasu s obchodnými podmienkami. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za oneskorenie dodávky objednávky a za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci pri elektronickej objednávke nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil chybne požadované údaje. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah zaslanej elektronickej objednávky od predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom bezodkladne upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu foodbloggerka@yahoo.com alebo na telefónnom čísle 0904 939 114.

 

1.4.3. Pri každej položke tovaru na internetovej stránke www.mlsbakery.sk je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ dopytovaný tovar nie je na sklade predávajúceho, tovar nie je možné objednať, pokiaľ predávajúci nerozhodne inak, o čom predávajúci bude kupujúceho na jeho dopyt dostupnusti informovať. Pri objednávke špecifického tovaru, zákazkového tovaru, tovaru podľa požiadaviek zákazníka alebo služieb podľa požiadaviek zákazníka, bude predávajúci kupujúcemu komunikovať termín možného dodania.

 

 

1.4.4. Pri elektronickej objednávke cez objednávkový formulár, emailom alebo cez sociálne siete je kupujúci povinný uviesť nasledujúce údaje nevyhnutné k uskutočneniu cenovej ponuky resp. objednávky:

 • meno a priezvisko(ak je kupujúci fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba podnikateľ, vyplní aj IČO, DIČ)

 • spôsob doručenia objednaného tovaru, poštovú adresu(ak si kupujúci zvolí prevzatie osobne na prevádzke, poštovú adresu nevyplní)

 • telefónne číslo a e-mail

 • presný názov tovaru, počet kusov, hmotnosť alebo veľkosť výrobkov, cenu, prípadne inú špecifikáciu výrobku

 • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru

 • prípadne iné špecifiká pre tovar alebo služby

 • Kupujúci doplní pre objednávky vyzdvihované na prevádzke termín, v ktorý by si chcel vyzdvihnúť objednaný tovaru (deň, hodina)

 • za dátum vystavenia objednávky(je považované odsúhlasenie a potvrdenie objednávky predávajúcim)

 

1.5. Objednávky realizované osobne na prevádzke

 

1.5.1. Predávajúci zákazníka informuje o aktuálnej ponuke tovaru ústne alebo prostredníctvom ponukových materiálov. Pri objednávke špecifického tovaru, tovaru podľa požiadaviek zákazníka alebo služieb podľa požiadaviek zákazníka, bude predávajúci kupujúcemu komunikovať možnosť objednávky, realizovateľnosť objednávky, minimálny počet kusov alebo hmotnosť objednávaného tovaru, doplnkové služby a cenu.

 

1.6. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, sa ďalej riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

1.7. Určenie množstva, minimálneho množstva objednávky, váhy, veľkosti výrobkov pri objednávke

 • Balené výrobky sa objednávajú a predávajú na počty kusov balení, pričom je pre jednotlivý tovar uvedená odpovedajúca gramáž alebo objem výrobku

 • Nebalené výrobky(koláče, dezerty, zákusky) sa objednávajú a predávajú na kusy, pričom je pre jednotlivý tovar uvedená gramáž

 • Pri objednávke nebalených výrobkov môže byť objednávka podmienená zo strany  predávajúceho(na odber kupujúcim) minimálnym množstvom z uvedeného druhu

 • Torty sa objednávajú na hmotnosť(môže byť doplnená špecifikáciou priemeru)

 • Pri objednaní služby(napríklad zaobstaranie a dodanie CANDY BAR-u, je služba nacenená individuálne)

 

1.8. Termíny objednávania nebalených výrobkov alebo dodávky služieb.

 

1.8.1. Objednávky tovaru na zákazku(teda tovaru, ktorý nie je aktuálne v skladovej ponuke predávajúceho) je nutné realizovať s nasledovným predstihom:

 • Cheesecake z ponuky predávajúceho : minimálne 5 pracovných dní vopred

 • Zákusky a koláče z ponuky predávajúceho : minimálne 5 pracovných dní vopred

 • Torty z ponuky predávajúceho: minimálne 5 pracovných dní vopred

 • Torty, zákusky, dezerty na svadby, oslavy, candy bary, eventy – v závislosti podľa množstva, termínu dodania na základe individuálnej ponuky

 

1.8.2. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že ani pri dodržaní uvedených termínov, nemusí predávajúci objednávku akceptovať, nakoľko sa zohľadňujú aj kapacitné možnosti prevádzky a iné okolnosti vstupujúce do realizácie objednávky.

 

1.8.3. Predávajúci má právo taktiež akceptovať objednávku, pri ktorej nie je dodržaný minimálny predstih v prípade, že to predávajúcemu umožnia kapacitné možnosti.

 

1.9. Nejedlé časti dekorácií

V prípade, že výrobok bude obsahovať nejedlé časti, kupujúci bude na tieto skutočnosti je vždy upozornený.

 

1.10. Právo na zmenu predávajúcim. Ako predávajúci si vo výnimočných situáciách po predchádzajúcej komunikácii vyhradzujeme právo zmeny v dizajnovom vyhotovení, zdobení, prevedení výrobku, resp. zmeny objednávky

 

2. Kúpna cena a platobné podmienky

 

2.1. Základná cena produktov pre elektronicky vybavované objednávky je uvedená pri jednotlivých produktoch na www.mlsbakery.sk, v prípade individuálne zostavovaných objednávok(výrobky na zákazku podľa špecifikácií kupujúceho) je cena určená zostavovaním návrhu cenovej ponuky. Pre nákupy realizované na prevádzke je základná cena produktov uvedená v ponuke umiestnenej na prevádzke alebo komunikovaný predávajúcim. Predávajúci má právo mať rozdielne stanovené ceny pre osobný nákup na prevádzke, elektronicky vybavované objednávky alebo individuálne vypracované cenové ponuky.

 

2.2. Predávajúci má právo základnú cenu kupujúcemu znížiť formou dodatočnej zľavy, použitím platného zľavového kupónu alebo formou inej akcie

 

2.3. Platba prebieha v hotovosti, prostredníctvom platobného terminálu, dobierkou pri prevzatí alebo prevodom na účet po vystavení faktúry. Tovar je okrem prípadu úhrady dobierky posielaný alebo vydaný kupujúcemu až po pripísaní platby na účet resp. v prípade akceptácie predávajúcim už po zaslaní potvrdenia o vykonaní bankového príkazu.

 

2.4. Platobné podmienky pre elektronické objednávky sa riadia bodom 1.4. Objednávky realizované prostredníctvom elektronických kanálov, týchto obchodných podmienok

 

2.5. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

 

2.6. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

 

2.7. Základným platidlom je mena euro.

 

 

3. Doprava a prevzatie objednaných výrobkov

 

3.1. Vlastný rozvoz - Predávajúci nerealizuje vlastný rozvoz nebalených výrobkov.

 

3.2. Doprava tovaru: U objednávok obsahujúcich len balené výrobky, vie predávajúci zabezpečiť prepravu tovaru prostredníctvom tretej strany(prepravných spoločností) prípadne po dohode vo vlastnej réžii. Náklady na prepravu zakúpeného tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto náklady budú vyčíslené v zaslanej faktúre alebo v cenovej ponuke a kupujúci sa zaväzuje ich uhradiť spolu s kúpnou cenou.

 

3.3. Osobné prevzatie - Kupujúci si prevezme tovar osobne počas otváracích hodín alebo v inom dohodnutom termíne na adrese prevádzky predávajúceho. Pri preberaní výrobkov je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť objednávky. V prípade, že objednávka nezodpovedá množstvom, hmotnosťou, zhotovením alebo vzhľadom objednanému tovaru, kupujúci je povinný tieto skutočnosti uviesť ihneď pri preberaní výrobkov(po prevzatí tovaru sa ďalej v prípade reklamácie postupuje bodom 7. Reklamácia výrobkov)

 

3.4. Po prevzatí tovaru(potravinovej povahy) kupujúcim, kupujúci nemá právo odstúpenia od zmluvy, keďže predmetom zmluvy je tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti a skaze. (podľa Zb. zákonov č. 102/2014 § 7 ods. 6 pís. d))

 

3.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim(prevádzka alebo doručovacia adresa), ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve(objednávke) inak.

 

3.6. Vlastnícke práva k produktom nadobúda kupujúci až uhradením plnej ceny. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním poverenou osobou. Po odovzdaní objednávky nezodpovedá predávajúci za následné poškodenie výrobkov(napr. zlou manipuláciou pri prevoze, zlým skladovaním a pod.)

 

3.7. V prípade, že si kupujúci v termíne ním určenom neprevezme tovar(nebalené výrobky podliehajúce rýchlej skaze), Predávajúci uskladní tovar vo svojej prevádzke najviac na ďalších 12 hodín po termíne vyzdvihnutia. Ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar ani do 12 hodín od dátumu a času pôvodne dohodnutého termínu, predávajúci má právo tovar z dôvodu možného skazenia zneškodniť. V tomto prípade zaniká kupujúcemu právo reklamácie a aj právo na vrátenie zaplatenej sumy alebo jej časti(zálohy).

 

3.8. Skladovanie balených výrobkov s vyznačeným dátumom spotreby alebo minimálnym dátumom trvanlivosti. Balené výrobky s vyznačeným dátumom spotreby alebo minimálnym dátumom trvanlivosti skladujte pri izbovej teplote, v suchu a bez vystavovania priameho slnečného žiarenia.

 

3.9. Skladovanie nebalených výrobkov určených k spotrebe do 24 hodín. Nebalené výrobky(torty, cheesecaky, zákusky, dezerty a iné), je nutné po prevzatí skladovať v krabici a v chlade, pri teplote chladiaceho zariadenia do 8°C. Skladovanie bez krabice môže mať za následok orosenie výrobkov, čím môže nastať vizuálna a chuťová zmena výrobku(na ktorú sa nevzťahuje reklamácia).

4. Záloha a zrušenie objednávky

4.1. Predávajúci má právo od kupujúceho vyžadovať zaplatenie zálohy do výšky až 100% zo sumy objednávky minimálne 7 pracovných dní pred odoslaním alebo odovzdaním objednávky. Táto záloha sa týka najmä objednávky tovaru vyrábaného špecificky podľa priania zákazníka alebo pri objednávkach väčších objemov tovaru v prípade, ak predávajúci požaduje zálohu.

 

4.2. ​V prípade požadovanej zálohy predávajúcim, bude objednávka akceptovaná iba po zaplatení zálohy v hotovosti alebo zaslaní dojednanej zálohy na účet predávajúceho do termínu dojednaného medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade nedodržania termínu zaplatenia dojednanej zálohy, bude platiť, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy predávajúcim a kupujúcim nedošlo, tzn. že bude táto objednávka zrušená.

4.3. V prípade, že kupujúci zaplatil požadovanú zálohu, a požaduje nárokovateľné zrušenie objednávky alebo odstúpenie od zmluvy, bude mu zaplatená čiastka vrátená pri osobnom zrušení alebo na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v nasledujúcich prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť podľa formy úhrady(prevedená späť na jeho účet alebo vrátená v hotovosti), a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

 

​4.5. Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára alebo emailom, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred  pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho, a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

 

4.6. Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 4.5 týchto obchodných podmienok, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

 

4.7. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení §1837 občianskeho zákonníka, okrem iného nemôže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti tovaru alebo rýchlej skaze, taktiež tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok, či o iný prípad, kedy nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa nasledujúcich bodov:

5.2.1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

 

5.2.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou, doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho www.mlsbakery.sk/odstupenie-od-zmluvy

 

5.2.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

 

5.2.4. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

5.2.5. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

5.2.6. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto OP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

5.2.7. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

5.2.8. Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

 

Sídlo spoločnosti: TANINE s.r.o. Psíky 2953/16, 909 01 Skalica, Slovenská republika

Adresa prevádzky: M. R. Štefánika 1097/1, 908 51 Holíč, Slovenská republika

telefónne číslo: 0904 939 114

email: foodbloggerka@yahoo.com

 

6. Alergény

 

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES, pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných v potravinách a z Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 — 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín (v znení výnosov č.1761/2005-100, č. 3069/2005-100, č. 3493/2005-100 a č. 2319/2007-100). Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu.

 

Zoznam alergénov

 1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridne odrody).

 2. Kôrovce a výrobky z nich.

 3. Vajcia a výrobky z nich.

 4. Ryby a výrobky z nich.

 5. Arašidy a výrobky z nich.

 6. Sójové zrná a výrobky z nich.

 7. Mlieko a výrobky z neho.

 8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich.

 9. Zeler a výrobky z neho.

 10. Horčica a výrobky z nej.

 11. Sezamové semená a výrobky z nich.

 12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l. /konzervanty/

 13. Vlčí bob a výrobky z neho.

 14. Mäkkýše a výrobky z nich.

Informácie ohľadom alergénov predávajúci uvádza na balení každého baleného výrobku. Pri nebalených výrobkoch je informácia ohľadom alergénov uvedená v ponuke výrobkov. Výrobky vyrobené prirodzene bez použitia lepku, laktózy a vajec môžu obsahovať ich stopy.

 

7. Reklamácia výrobkov

 

Reklamačný poriadok

7.1. Kupujúci má právo reklamovať tovar ihneď pri preberaní objednávky na prevádzke(dodatočná reklamácia sa nevzťahuje na dizajnové a dekoratívne vyhotovenie už prevzatej objednávky podľa bodu 7.8). Tovar môže taktiež reklamovať do 24 hodín od prevzatia nebaleného tovaru určeného k okamžitej spotrebe alebo v prípade balených tovarov až do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. K zakúpenému tovaru je priložený pokladničný doklad alebo faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný doklad. Bez potrebného dokladu o zakúpení nie je možné tovar reklamovať. Pri nebalených výrobkoch po 24 hodinách zaniká právo na reklamáciu(do uvedených 24 hodín je kupujúci povinný priniesť reklamovaný tovar na prevádzku, kompletne vyplniť reklamačný formulár a predložiť záručný doklad. V prípade, že chce kupujúci uplatniť reklamáciu mimo otváracích hodín prevádzky, musí reklamáciu telefonicky nahlásiť zodpovednému vedúcemu, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe uplatnenia reklamácie)

 

7.2. Vada tovaru a z nej plynúce nároky musia byť uplatnené do konca záručnej doby, dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. Uplynutím tejto doby zaniká kupujúcemu právo na uplatnenie reklamácie.

 

7.3. Kupujúci je povinný popísať v Reklamačnom formulári čo najpresnejšie vadu, pre ktorú tovar reklamuje(uvedenú vadu môže k reklamačnému formuláru doplniť zhotovenou fotografiou, ktorá môže byť taktiež doručená emailom na foodbloggerka@yahoo.com). Za vadu prevzatého tovaru na prevádzke však nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym uskladnením, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

 

7.4. Kupujúci je povinný reklamáciu výrobkov zakúpených na prevádzke uplatniť na adrese prevádzky. Reklamáciu zakúpených výrobkov inou formou ako zakúpením na prevádzke je možné uplatniť na adrese prevádzky alebo na emaile: foodbloggerka@yahoo.com alebo na tel. čísle 0904 939 114

 

7.5. Balené výrobky je nutné priniesť alebo zaslať prepravnou spoločnosťou(určenou predávajúcim) na adresu prevádzky minimálne v objeme 90% z pôvodného obsahu, pričom musia byť neporušené a musí byť zabezpečené odpovedajúce skladovanie.

 

7..6. Nebalené výrobky je kupujúci povinná priniesť minimálne v objeme odpovedajúcemu 80% pôvodného obsahu(ak Kupujúci zistí, že surovinové zhotovenie je iné, ako si objednal, prípadne obsahuje iné nedostatky, ku ktorým chce Kupujúci uplatniť reklamáciu), pričom musia byť inak neporušené, prepravované a skladované v chladiacom zariadení s teplotou do 8°C.

 

7.7. V prípade osobného odberu je nutné tovar prevážať pri teplote do 8°C.Výrobky treba skladovať v chladiacom zariadení pri teplote do 8°C.

 

7.8. Prevzatím predmetu kúpy na prevádzke Kupujúci vyjadruje súhlas s dizajnovým prevedením, výzorom, zdobením, formou, veľkosťou a množstvom tovaru. Predávajúci neuzná prípadnú dodatočnú reklamáciu z týchto dôvodov.

 

7.9. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

 

7.10. Predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo iná poverená osoba sa pokúsi vybaviť reklamáciu bezodkladne, v zložitejších prípadoch to môže trvať dlhšie, pričom vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

7.11. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na doručovaniu adresu uvedenú v Reklamačnom formulári.

 

7.12. Pri neoprávnenej reklamácii môže predávajúcu požadovať od kupujúceho uhradenie nákladov vzniknutých riešením tejto reklamácie.

 

7.13. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.

 

 

8. Súhlas s obchodnými podmienkami

Odovzdaním objednávky Predávajúcemu(písomne, elektronicky, ústne, telefonicky alebo inou akceptovanou formou), Kupujúci potvrdzuje svoj súhlas a oboznámenie sa s obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho.

 

9. Záverečné ustanovenia

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 25.10.2019

 

                                                                             

.

bottom of page