top of page

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Úplné obchodné podmienky vrátane reklamačného poriadku nájdete v sekcii Obchodné podmienky

7. Reklamačný poriadok

7.1. Kupujúci má právo reklamovať tovar ihneď pri preberaní objednávky na prevádzke(dodatočná reklamácia sa nevzťahuje na dizajnové a dekoratívne vyhotovenie už prevzatej objednávky podľa bodu 7.8). Tovar môže taktiež reklamovať do 24 hodín od prevzatia nebaleného tovaru určeného k okamžitej spotrebe alebo v prípade balených tovarov až do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. K zakúpenému tovaru je priložený pokladničný doklad alebo faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný doklad. Bez potrebného dokladu o zakúpení nie je možné tovar reklamovať. Pri nebalených výrobkoch po 24 hodinách zaniká právo na reklamáciu(do uvedených 24 hodín je kupujúci povinný priniesť reklamovaný tovar na prevádzku, kompletne vyplniť reklamačný formulár a predložiť záručný doklad. V prípade, že chce kupujúci uplatniť reklamáciu mimo otváracích hodín prevádzky, musí reklamáciu telefonicky nahlásiť zodpovednému vedúcemu, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe uplatnenia reklamácie)

 

7.2. Vada tovaru a z nej plynúce nároky musia byť uplatnené do konca záručnej doby, dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. Uplynutím tejto doby zaniká kupujúcemu právo na uplatnenie reklamácie.

 

7.3. Kupujúci je povinný popísať v Reklamačnom formulári čo najpresnejšie vadu, pre ktorú tovar reklamuje(uvedenú vadu môže k reklamačnému formuláru doplniť zhotovenou fotografiou, ktorá môže byť taktiež doručená elektronickou formou). Za vadu prevzatého tovaru na prevádzke však nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym uskladnením, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

 

7.4. Kupujúci je povinný reklamáciu výrobkov zakúpených na prevádzke uplatniť na adrese prevádzky. Reklamáciu zakúpených výrobkov inou formou ako zakúpením na prevádzke je možné uplatniť na adrese prevádzky alebo na emaile: foodbloggerka@yahoo.com alebo na tel. čísle 0904 939 114

 

7.5. Balené výrobky je nutné priniesť alebo zaslať prepravnou spoločnosťou(určenou predávajúcim) na adresu prevádzky minimálne v objeme 90% z pôvodného obsahu, pričom musia byť neporušené a musí byť zabezpečené odpovedajúce skladovanie.

 

7.6. Nebalené výrobky je kupujúci povinná priniesť minimálne v objeme odpovedajúcemu 80% pôvodného obsahu(ak Kupujúci zistí, že surovinové zhotovenie je iné, ako si objednal, prípadne obsahuje iné nedostatky, ku ktorým chce Kupujúci uplatniť reklamáciu), pričom musia byť inak neporušené, prepravované a skladované v chladiacom zariadení s teplotou do 8°C.

 

7.7. V prípade osobného odberu je nutné tovar prevážať pri teplote do 8°C.Výrobky treba skladovať v chladiacom zariadení pri teplote do 8°C.

 

7.8. Prevzatím predmetu kúpy na prevádzke Kupujúci vyjadruje súhlas s dizajnovým prevedením, výzorom, zdobením, formou, veľkosťou a množstvom tovaru. Predávajúci neuzná prípadnú dodatočnú reklamáciu z týchto dôvodov.

7.9. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

 

7.10. Predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo iná poverená osoba sa pokúsi vybaviť reklamáciu bezodkladne, v zložitejších prípadoch to môže trvať dlhšie, pričom vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

7.11. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na doručovaniu adresu uvedenú v Reklamačnom formulári.

 

7.12. Pri neoprávnenej reklamácii môže predávajúcu požadovať od kupujúceho uhradenie nákladov vzniknutých riešením tejto reklamácie.

 

7.13. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.

bottom of page